มาดูทั้งหมด : ????
มาดูวันนี้ : ????
มาดูเดือนนี้ : ????
มาดูต่อวัน : ????
มาดูเมื่อวานนี้ : ????

 

   

 

 

   

E-Learnning Science Online / หน้าแรก /
ฟิกส์


บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล
โมเมนตัม

            คือ ปริมาณที่เกิดจากมวลของวัตถุคูณกับ ความเร็วของวัตถุในขณะนั้น เป็นปริมาณเวกเตอร์

                        = โมเมนตัม มีหน่วยเป็น kg.m/s m = มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น kg = ความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็น m/s แรง และการเปลี่ยนโมเมนตัม แรง คือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะการหยุดนิ่ง หรือสถานะการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แทนค่า (2) ในสมการ (1)

แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ = อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของ
วัตถุ
การดล และแรงดล
การดลของวัตถุ คือ การเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั้น
เป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางไปทางเดียวกับทิศของแรงที่
มากระทำ มีหน่วยเป็น kg.m/s

= การดลของวัตถุในเวลา t
m = มวลของวัตถุ มีหน่วย kg
= ความเร็วต้นของวัตถุ มีหน่วย m/s
= ความเร็วปลายของวัตถุ มีหน่วย m/s
t = เวลาที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนจาก เป็น
การดล มี 2 แบบ คือ
1. เมื่อแรงกระทำต่อวัตถุมีค่าคงที่
1.1 ทิศของ v และ u อยู่ในแนวเดียวกัน

1.2 ทิศของ v และ u อยู่ตรงกันข้าม

1.3 ทิศของ และ อยู่กันคนละแนว

2. เมื่อแรงกระทำมีค่าไม่คงที่ จะสามารถหาค่าการดลได้
จากพื้นที่ใต้เส้นกราฟระหว่างแรงกับเวลา โดยต้องคำนึงทิศ
ทางของแรงด้วย

= พื้นที่ A - พื้นที่ B

แรงดล
แรงดล คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น หรืออัตรา
การเปลี่ยนโมเมนตัมในช่วงเวลาสั้น ๆ


แรงดล
แรงดล คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น หรืออัตรา
การเปลี่ยนโมเมนตัมในช่วงเวลาสั้น ๆ
การชน
1. การชนใน 1 มิติ
โมเมนตัมรวมก่อนชน = โมเมนตัมรวมหลังชน
m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2
พลังงานจลน์รวมก่อนชน = พลังงานจลน์รวมหลังชน
m1 = มวลวัตถุก้อนแรก
m2 = มวลวัตถุก้อนที่ 2
u1 = ความเร็วของวัตถุก้อนแรกก่อนชน
u2 = ความเร็วของวัตถุก้อนที่ 2 ก่อนชน
v1 = ความเร็วของวัตถุก้อนที่ 1 หลังชน
v2 = ความเร็วของวัตถุก้อนที่ 2 หลังชน
หมายเหตุ สูตรนี้ใช้เมื่อu และv ไปทางเดียวกัน ถ้าใน
คนละทิศต้องคิดเครื่องหมายของความเร็วด้วย

u1 + v1 = u2 + v2
ผลรวมของความเร็วก่อนและหลังชนมวลที่ 1 = ผลรวมของ
ความเร็วก่อนและหลังชนมวลที่ 2
2. การชนใน 2 มิติ เป็นการชนกันของวัตถุ 2 ก้อน ซึ่งภาย
หลังชนกันแล้วแยกไปคนละทางและไม่มีการสูญเสีย
พลังงานจลน์

โมเมนตัมรวมก่อนชนแกน x =โมเมนตัมรวมหลังชนแกน x
โมเมนตัมรวมก่อนชนแกน y =โมเมนตัมรวมหลังชนแกน y

 
   
1 ในโครงการ Microsoft IT Youth Challenge  : ไอที สนุกคิด สนุกทำ

หน้าแรก
  l  เว็บบอร์ด  l  สมุดเยี่ยม  l  ติดต่อเรา  l  แผนผังเว็บไซต์  l  วิทย์-ทั่วไป  l  ฟิสิกส์  l  เคมี  l  ชีววิทยา  
 
จัดทำโดย ทีมงาน Begin โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี   เว็บนี้แสดงผลดีที่สุดกับ Internet Explorer 6.0 และขนาดหน้าจอ 1024 x 768
 
ออกจากระบบ