ผักสด ปลอดสารพิษ สร้างชีวิต อยู่ยั่งยืนยง
 
 

 
ความหมาย
ประวัติความเป็นมา
ไฮโดรโปนิกส์
แอโรโปนิกส์
การปลูกในวัสดุปลูก
ข้อดี-ข้อเสีย
คุณประโยชน์


 

 

ข้อดี - ข้อเสียของการปลูกพืชแบบไร้ดิน


2.แบบแอโรโปนิกส์

ข้อดี ข้อเสีย
1.ประหยัดน้ำและสารละลายธาตุอาหาร 1.จะต้องเป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในการทำ
2.เป็นระบบปิดมีหลังคาและมุ้งกันแมลง 2.ค่าใช้จ่ายสูง
3.ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
4.รากพืชได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอทำให้เจริญเติบโตได้เร็ว  
5.สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อราหรือแบคทีเรียบริเวณรากพืชได้  
6.ให้ผลผลิตต่อรอบสูง  
7.สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ดี โดยมีตัวเลขยืนยันดังนี้

 -         สามารถลดการใช้น้ำได้ 98%

 -         สามารถลดปริมาณปุ๋ยเคมีได้  95%

 -         สามารถลดสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชได้  95%

 -         สามารถเพิ่มผลผลิตในแต่ละรอบการเพาะปลูกได้ 45% ได้ผลผลิตที่สะอาด

 

 


3.แบบใช้วัสดุปลูก

ข้อดี ข้อเสีย
1.เป็นวิธีการปลูกพืชที่คล้ายการใช้ดินมากที่สุด 1.มีความยุ่งยากในการดูแล เพราะต้องควบคุมการให้น้ำและธาตุอาหาร
  2..ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง คือ การใช้เครื่องควบคุมระบบน้ำ ดังนั้นจำเป็นที่ผู้ทำจะต้องมีความรู้และความชำนาญเป็นอย่างดี
  3.ค่าใช้จ่ายสูง


ก่อนหน้า


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120