ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดยทีม  Miracle One-O-One   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่องนี้  จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย
 
    ไซโทพลาซึม   »   ออร์แกเนลล์์   »   กอลจิคอมเพล็กซ์


      กอลจิคอมเพล็ก หรือกอล จิบอดี เป็นกลุ่มของถุงกลมแบนขนาดใหญ่  บริเวณตรงขอบโป่งพอง
ใหญ่ ขึ้น  กอลจิคอมเพล็กมักพบอยู่ใกล้กับ ER มีในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เกือบทุกชนิด  ยกเว้น
เซลล์เม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่แล้วของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้นแบบ unit membrane มีลักษณะเป็นท่อมีรูปร่าง cisternae ทั้งเป็นท่อและระเปาะ เรียงซ้อนกันหลายๆอัน membrane หนา 60 Aํ กว้าง 100-150 Aํ ซ้อนกันประมาณ 5-10 ชั้น โดยทั่วไปพบ 2-8 อัน ตรงปลายสุดของถุงโป่งออก ภายในมีของเหลวบรรจุอยู่

ดูภาพขนาดใหญ่
กอลจิคอมเพล็ก (Golgi complex)
ที่มา : http://kvhs.nbed.nb.ca


หน้าที่ของกอลจิคอมเพล็กซ์
  • สังเคราะสารประกอบหลายชนิด เช่น คาร์โบฯ , Glycoprotein , lipoprotein
  • ขับสารประกอบต่างๆ เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ไขมัน ออกทางเยื่อหุ้มเซลล์
  • สร้าง acrosome ที่หัวอสุจิ
  • สร้างผนังเซลล์ และ แผ่นกั้นเซลล์ (cell plate)
  • สร้างเมือก (ถ้าเป็นพืชสร้างที่หมวกราก ถ้าเป็นสัตว์จะสร้างที่เยื่อบุผนังลำไส้และกระเพาะอาหาร)
  • สังเคราะห์ไลโซโซมได้
  • จัดเรียงตัวของสารเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีสภาพเหมาะสม ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆได้
  • เกี่ยวข้องกับการสร้าง "nematocyst" คือ เข็มพิษในสัตว์พวก แมงกระพรุน ไฮดร้า
  • เกี่ยวข้องกับการสร้าง Acetyl coline (สารสืบประสาท)ที่มา :