ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดยทีม  Miracle One-O-One   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่องนี้  จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย
 
    การรักษาดุลยภาพของเซลล

   ออสโมซิส


      ออสโมซิสเป็นการแพร่ของโมเลกุลน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังที่ที่มีความเข้มข้นมากกว่าโดยผ่านทางเนื้อเยื่อบาง ๆ เนื้อเยื่อที่ยอมให้น้ำซึมผ่านนี้จะยอมให้น้ำซึมผ่านไปแต่ไม่ยอมให้โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นซึมผ่านผนังเซลล์จะยินยอมให้น้ำซึมผ่านได้บางส่วน
      เซลล์ของพืชน้ำสามารถซึมผ่านเข้าได้ด้วยกระบวนการออสโมซิสแต่ภายใต้ปริมาณที่จำกัดผ่านทางเซลล์วอลล์หรือผนังเซลล์( Cell wall ) ดังนั้นจึงไม่มีอาการปริหรือแตก เซลล์ที่บรรจุน้ำไว้เต็มจะมีลักษณะ บวมเซลล์ ที่บวมนี้จะมีความจำเป็นและมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช
      แต่หากน้ำซึมผ่านออกจากเซลล์ของพืชโดยกระบวนการออสโมซิส เซลล์ก็จะมีลักษณะอ่อนตัวและเหี่ยว ไซโตพลาสซึมและผนังเซลล์อาจจะถูกดึงออกจากเซลล์วอลล์์หรือผนังเซลล์( cell wall ) เซลล์นี้จะถูกเรียกว่า เซลล์พลาสมอร์ไลด์ ถ้าเซลล์จำนวนมากกลายเป็นเซลล์พลาสมอร์ไลด์ต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาและร่วงโรย เซลล์ที่มีสารละลายบรรจุมากทำให้มีลักษณะบวม เซลล์มีความหนาแน่นในระดับเดียวกันกับสารละลาย เซลล์จะมีลักษณะเหี่ยวเฉา พลาสมอร์ไลด์เซลล์ ไซโตรพลาสซึมที่ถูกดึงออกไป

ออสโมซิสเป็นการแพร่ของโมเลกุลน้ำ
ที่มา : http://www.youtube.com/ที่มา :