ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดยทีม  Miracle One-O-One   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่องนี้  จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย
 
    แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
เรื่อง เซลล์
กลุ่มสาระการเีรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4


1. เซลล์คืออะไร
ก. หน่วยที่เล็กที่สุดของสัตว์
ข. หน่วยที่เล็กที่สุดของมนุษย์
ค. หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
ง. เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหัวใจ

2. นิวเคลียสมีหน้าที่อย่างไร
ก. ควบคุมการเข้าออกของสารผ่านเซลล์
ข. ควบคุมกระบวนการทำงานของเซลล์
ค. สร้างอาหารภายในเซลล์
ง. สังเคราะห์แสง

3. หน้าที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์คืออะไร
ก. ป้องกันอันตรายจากสารแปลกปลอมที่จะเข้าสู่เซลล์
ข. ย่อยโปรตีน
ค. เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
ง. คัดเลือกสารผ่านเซลล์

4. กอลจิคอมเพล็กซ์มีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นชั้นเรียงกันประมาณ 5 - 15 ชั้น คล้ายจานเรียงซ้อนกัน
ข. เป็นชั้น เรียงกันคล้ายวงกลม
ค. ซ้อนกันเป็นชั้นๆ
ง. เป็นชั้นเดียว บางๆ

5. เราจะพบเม็ดแป้งได้ที่ใด
ก. เซลล์สัตว์
ข. เซลล์พืช
ค. ทั้งเซลล์สัตว์และเซลล์พืช
ง. ไม่พบในที่ใดเลย

6. เอนโดรพลาสมิกเรติคูลัมมีกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด

7. ไรโบโซมมีหน้าที่อย่างไร
ก. สังเคราะห์แป้ง
ข. สังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต
ค. สังเคราะห์ไขมัน
ง. สังเคราะห์โปรตีน

8. ไซโทพลาสซึมอยู่ระหว่างส่วนประกอบใด
ก. เยื่อหุ้มเซลล์ - เยื่อหุ้มนิวเคลียส
ข. เยื่อหุ้มเซลล์ - ผนังเซลล์
ค. เยื่อหุ้มเซลล์ - นิวคลีโอลัส
ง. ผนังเซลล์ - คลอโรพลาสต์

9. ไซโทสเกเลตอนทำหน้าที่คล้ายกับอะไร
ก. กล้ามเนื้อของเซลล์
ข. ระบบขับถ่ายของร่างกาย
ค. โครงกระดูกของเซลล์
ง. ระบบการสร้างอาหารของร่างกาย

10. ออร์แกแนลชนิดใดไม่พบในเซลล์สัตว์
ก. นิวเคลียส
ข. เซนทริโอล
ค. ไซโทรพลาสซึม
ง. เอ็นโดรพลาสมิก เรติคูลัม

11. หน้าที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ คือข้อใด
ก. ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
ข. ควบคุมปริมาณออกซิเจนที่เซลล์ต้องการ
ค. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์
ง. ควบคุมตำแหน่งของนิวเคลียสในเซลล์

12. เยื่อหุ้มเซลล์มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือข้อใด
ก. เซลลูโลสและซูเบอริน
ข. โปรตีนและเซลลูโลส
ค. ไขมันและเซลลูโลส
ง. โปรตีนและไขมัน

13. ส่วนประกอบที่ทุกเซลล์จะต้องมี คือข้อใด
ก. นิวเคลียส
ข. เยื่อหุ้มเซลล์
ค. คลอโรพลาสต์
ง. เซนตริโอล

14. ออร์แกเนลล์ที่ไม่ได้อยู่ในไซโตพลาสซึม คือออร์แกเนลล์ใด
ก. ไมโทคอนเดรีย
ข. เซนตริโอล
ค. โครมาติน
ง. ไรโบโซม

15. ส่วนประกอบภายในเซลล์ที่สำคัญต่อกระบวนการหายใจได้แก่ข้อใด
ก. กอลจิคอมเพลกส์
ข. นิวเคลียส
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. ร่างแหเอนโดพลาสซึม

16. เซนตริโอลมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมตรงกับข้อใด
ก. การสังเคราะห์โปรตีน
ข. การเคลื่อนไหวของซิเลียและแฟลกเจลลา
ค. การสร้างผนังเซลล์
ง. การหายใจ

17. ข้อใดกล่าวถึงไมโทคอนเดรียได้อย่างถูกต้อง
ก. ยังไม่ทราบหน้าที่
ข. เป็นศูนย์กลางการหายใจภายในเซลล์
ค. เป็นศุนย์กลางการสร้างเอนไซม์ภายในเซลล์
ง. เป็นโครงสร้างสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์

18. ออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกคือออร์แกเนลล์ใด
ก. ไรโบโซม
ข. ไลโซโซม
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. ไมโครโซม

19. การสังเคราะห์เอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่ใด
ก. เซนโตรโซม
ข. โครโมโซม
ค. ไรโบโซม
ง. เซนตริโอล

20. เซลล์ที่มีไลโซโซมมากที่สุด คือข้อใด
ก. เซลล์ตับ
ข. เซลล์บริเวณหน่วยไต
ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว
ง. เซลล์ของต่อมไร้ท่อคะแนนที่ได้:
เฉลยคำตอบ :