Home

>  ผู้จัดทำ

    ระบบประสาท

> สิ่งมีชีวิิตชั้นต่ำ
> คน สัตว์มีกระดูกสันหลัง
> เซลล์ประสาท
> ชนิดของเซลล์ประสาท
> การทำงานของเซลล์ประสาท
> การถ่าืยทอดกระแสประสาท
> โครงสร้างระบบประสาท

   ระบบประสาทส่วนกลาง

> ระบบประสาทส่วนกลาง
> สมอง
> สมองส่วนหน้า
> สมองส่วนกลาง
> สมองส่วนหลัง
> ไขสันหลัง

    ระบบประสาทรอบนอก

> เส้นประสาทสมอง
> เส้นประสาทไขสันหลัง

 การทำงานของระบบประสาท

> ระบบประสาทสั่งการ
> ระบบประสาทโซมาติก
> ระบบประสาทอัตโนวัติ

    แบบทดสอบ

> แบบทดสอบชุดที่ 1
> แบบทดสอบชุดที่ 2

> แหล่งอ้างอิง

 

 

                          การทำงานของระบบประสาทสั่งการ

         การทำงานของเส้นประสาทในระบบประสาทรอบนอกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่รับความรู้สึก
(sensory division) จะรับความรู้สึกจากภายในหรือภายนอกร่างกายและ
ส่วนที่สั่งการ (motor division)

         ถ้าการสั่งการเกิดขึ้นกับหน่วยปฏิบัติงานที่บังคับได้ เช่น กล้ามเนื้อยึดกระดูก ก็จัดเป็น
ระบบประสาทโซมาติก (somatic nervous system : SNS)

        ถ้าการสั่งการเกิดกับหน่วยปฏิบัติงานที่บังคับไม่ได้ เช่น อวัยวะภายในและต่อมต่าง ๆ
ก็จัดเป็น ระบบประสาทอัตโนวัติ (autonomic nervous system : ANS)

       ระบบประสาทอัตโนวัติแบ่งออกเป็นระบบย่อย 2 ระบบ คือ

  • ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous system)
  • ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nervous system)
 
 
   

http://universe-review.ca/I10-13-nerves2.jpg