ใบ(leaf) - ส่วนประกอบของใบ (leaf components)


       ใบประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ แผ่นใบ ( lamina หรือ blade) และก้านใบ ( petiole หรือ leaf stalk) นอกจากนี้ใบพืชบางชนิดอาจจะมี หูใบ ( stipule) อยู่ข้างก้านใบ หรือด้านล่าง ( dorsal surface) ด้านหลังใบมักมีสีเขียวเข้มกว่าทางด้านท้องใบ แผ่นใบมีเส้นใบ ( vein) ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อท่อลำเลียง ( vascular tissues) ทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหาร น้ำ อาหาร และช่วยทำให้แผ่นใบคงรูปอยู่ได้
       ก้านใบ เป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อระหว่างลำต้นหรือกิ่งกับแผ่นใบ ก้านใบของพืชใบเลี้ยงคู่มักเป็นรูปทรงกระบอก เรียวยาว หรือแบนเล็กน้อย แต่ก้านใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักแผ่แบนออกเป็นกาบใบ ( leaf sheath) หุ้มส่วนของลำต้นและตาไว้ ใบที่มีก้านใบ ( petiolate leaf) อาจจะมีก้านใบสั้นหรือยาว ใบบางชนิดมีก้านใบแผ่เป็นปีก ( winged petiole) เช่น ใบของส้มโอ มะนาว เป็นต้น หรือเป็นหนาม ( spinose petiole) แต่ใบบางชนิดไร้ก้านใบ ( sessile leaf)
       หูใบ ( stipule) เป็นรยางค์คู่หนึ่งที่อยู่ตรงฐาน ตรงกลาง หรือตรงปลายทั้งสองข้างของก้านใบ หูใบทำหน้าที่ป้องกันใบเมื่อยังอ่อน หูใบมักมีสีเขียวจึงสังเคราะห์แสงได้เช่นเดียวกับใบ ใบพืชส่วนใหญ่ไร้หูใบ (exstipulate leaf) ใบพืชที่มีหูใบ ( stipulate leaf) นั้น หูใบอาจจะร่วงง่าย (caducous) หรืออาจจะติดทน ( persistent) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิด หูใบมีรูปร่างและลักษณะต่างๆ