ราก(Root)   - หน้าที่ของราก


        


      

 รากมีหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ
     1. ดูด ( absorption ) น้ำและแร่ธาตุที่ละลายน้ำจากดินเข้าไปในลำต้น
     2. ลำเลียง ( conduction )      น้ำและแร่ธาตุรวมทั้งอาหารซึ่งพืชสะสมไว้ในรากขึ้นสู่ส่วนต่างๆของลำต้น
     3. ยึด ( anchorage ) ลำต้นให้ติดกับพื้นดิน
     4.แหล่งสร้างฮอร์โมน(producinghormones)รากเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตฮอร์โมนพืชหลายชนิดเช่นไซโทไคนินจิบเบอเรลลินซึ่งจะถูกลำเลียงไปใช้เพื่อการเจริญพัฒนาของส่วนลำต้นส่วนยอดและส่วนอื่นๆของพืช นอกจากนี้ยีงมีรากของพืชอีกหลายชนิดที่ทำหน้าที่พิเศษอื่นๆเช่นสะสมอาหารสังเคราะห์แสงค้ำจุนยึดเกาะหายใจเป็นต้น