คณะผู้จัดทำ
นายวรวัฒน์ สาแก้ว
 เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2502
อาศัยอยู่ หมู่ 1 บ้านพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ครูประจำวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพุทไธสง
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
E-mail student53@gmail.com
โทรศัพท์044-689352
หน้าที่ ข้อมูลและให้คำปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง

นายปิยะวัฒน์ ออดไธสง
เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2534
อาศัยอยู่บ้านเลขที่85 หมู่4 บ้านจิก ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
E-mail piyawat231034@gmail.com
โทรศัพท์ 08-4759-2850
หน้าที่ออกแบบและเขียนเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
นายชัชวาลย์ ทำไธสง
เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2535
อาศัยอยู่บ้านเลขที่129หมู่1บ้านกู่สวนแตงต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
E-mail chutchawan14335@gmail.com
โทรศัพท์ 0852021942
หน้าที่ ค้นหาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
นายสุทัศน์ โพธิขำ
เกิดวันที่ 30 กันยายน 2534
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43หมู่18 บ้านหัวสะพานต.บ้านยางอ.พุทไธสงจ.บุรีรัมย์ 31120
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนพุทไธสงตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
E-mail sutad14979@gmail.com
โทรศัพท์ 0821597613
หน้าที่ออกแบบและเขียนเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง