อนุภาคมูลฐานของอะตอม

  1. อิเล็กตรอน    Electron  (e-)ค้นพบโดย  ทอมสัน
  2. โปรตอน        Proton    (p +)  ค้นพบโดย   โกลด์ชไตน
  3. นิวตรอน        Neutron  (n)    ค้นพบโดย   แชดวิก
             
 เปรียบเทียบความแตกต่างของอนุภาคทั้ง 3 ชนิด

อนุภาค

สัญลักษณ์

มวล (Kg)

เปรียบเทียบมวล
กับ e- 

ประจุ

ชนิดของประจุ

proton 

p

1836

+1

neutron

n

1836

0

0

electron

e

1

-1

         จากผลการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดและของนักวิทยาศาสตร์อื่นๆทำให้ทราบว่า
โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน3ชนิดโดยมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางภายในนิวเคลียส
มีอนุภาคโปรตอนกับนิวตรอนและมีอิเล็กตรอนซึ่งมีจำนวนเท่ากับโปรตอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียส
ดังนั้นมวลของอะตอมส่วนใหญ่จึงมีมวลของนิวเคลียสด
ังรูป

มวลอะตอมของนิวเคลียส