วันที่  11 กันยายน, 2551

 

 
 

          พลังงานลม เป็นพลังงานที่มนุษย์ใช้มานานกว่า 2,000 ปี โดยการใช้กังหันลมหมุน เครื่องบดธัญพืช สูบน้ำ และเครื่องจักรกลต่างๆ ลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและไม่มี วันหมดสิ้นไปจากโลก มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมานานแสนนานในการอำนวย ความสะดวกสบายแก่ชีวิต และการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานลม ก็ยังคงดำเนินอยู่ตราบจนทุกวันนี้ หลักการทำงานของกังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าทั่วไปก็คือเมื่อมี ลมมาปะทะกังหันจนทำให้กังหันหมุนทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่มีอยู่ติดกับส่วน ของกังหันผลิตและทำการจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงที่ ติดตั้งทางด้านล่างเพื่อสะสมพลังงานโดยการอัดประจุไฟฟ้าให้แก่แบตเตอรี่แล้วจึงเปลี่ยน เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับอีกทอดหนึ่งซึ่งเป็นไฟฟ้าที่เราใช้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามการใช้กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังงานลมที่มีความแรงเพียงพอ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่สำหรับประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานลมต่ำยกเว้นบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณเกาะและที่ราบปากแม่ น้ำเจ้าพระยานี่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่การใช้กังหันลม เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ายังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย
         ซึ่งวิธีการทำกังหันลม  มีวิธีการทำหลายประการด้วยกัน  ประกอบด้วย
         • วิธีทำโครงกังหันลมแบบที่ 1-2                           
(อ่านรายละเอียด)
         • วิธีทำใบกังหันลม                                                (อ่านรายละเอียด)
         • วิธีทำขดลวด                                                       (อ่านรายละเอียด)
         • วิธีทำแกนหมุนแม่เหล็ก                                        (อ่านรายละเอียด)
         • การทำใบพัดจากท่อ PVC                                   (อ่านรายละเอียด)
         • แหล่งซื้ออุปกรณ์                                                  (อ่านรายละเอียด)
         • การต่อใช้งานกับไฟ 220V                                  (อ่านรายละเอียด)
         • วงจรป้องกัน Battery                                        (อ่านรายละเอียด)
         • มาทำกังหันลมเล่นกันเถอะ                                  
(อ่านรายละเอียด)