ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของเสียง

แบบทดสอบก่อนเรียน
ธรรมชาติของเสียง

การเกิดเสียง

การเคลื่อนที่ของเสียง

อัตราเร็วของเสียง

คุณสมบัติของคลื่นเสียง

บีตส์

ความดังของเสียง

การได้ยิน

สั่นพ้องของเสียง

คุณภาพของเสียง

ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์


การเคลื่อนที่ของเสียง                   เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นจะถ่ายทอดการสั่นให้แก่โมเลกุลของตัวกลาง

                  ที่อยู่ใกล้และโมเลกุลนั้นจะสั่นกลับไปกลับมาพร้อมกับถ่ายทอดการสั่น

                  ให้แก่โมเลกุลต่อ ๆ ไปตามลำดับทำให้พลังงานของเสียงถูกส่ง

                  แผ่กระจายออกไป ขณะที่โมเลกุลสั่นกลับไปกลับมานั้นจะทำให้เกิด

                  บริเวณส่วนที่เรียกว่า

                                        "ช่วงอัดสลับกันไปกับช่วงขยาย" 
                    lllllllll l l l l l l l llllllllllll l l l l l l l lllllllllll l l l l l l l llllllllllll l l l l l l l llllllllll l l l l l l l llllllllllll l l l l l
                    อัด   ขยาย อัด  ขยาย อัด ขยาย  อัด  ขยาย  อัด   ขยาย อัดขยาย

                   ช่วงอัด  คือ บริเวณที่โมเลกุลกำลังเคลื่อนที่เข้ามากันจึงมีโมเลกุล

                   อัดกันหนาแน่นกว่าปกติ

                   ช่วงขยาย  คือ บริเวณที่โมเลกุลกำลังเคลื่อนที่ห่างออกจากกันจึง

                   มีโมเลกุลหนาแน่นน้อยกว่าปกติระยะห่างระหว่าง

                  ช่วงอัดถึงช่วงอัดถัดไป
 เรียกว่า ความยาวคลื่น

                  ซึ่งจะเท่ากับระยะห่างระหว่างช่วงขยายที่อยู่ถัดกันด้วย