ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องอัตราเร็วของเสียง

แบบทดสอบก่อนเรียน
ธรรมชาติของเสียง

การเกิดเสียง

การเคลื่อนที่ของเสียง

อัตราเร็วของเสียง

คุณสมบัติของคลื่นเสียง

บีตส์

ความดังของเสียง

การได้ยิน

สั่นพ้องของเสียง

คุณภาพของเสียง

ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

แบบทดสอบหลังเรียน
อ้างอิง

อัตราเร็วของเสียงอัตราเร็วเสียงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตัวกลางที่เสียง

เคลื่อนที่ผ่าน ได้แก่ ความหนาแน่น

   ความยืดหยุ่น เป็นต้น โดยปกติเสียงเดินทาง

ในของแข็งได้ดีที่สุด รองลงมาคือ

   ของเหลวและก๊าซ

   นอกจากนี้อัตราเร็วเสียงยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวกลางที่เสียง

    เคลื่อนที่ผ่าน โดยพบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

อัตราเร็วเสียงจะมีค่ามากขึ้น