ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องการได้ยิน

แบบทดสอบก่อนเรียน
ธรรมชาติของเสียง

การเกิดเสียง

การเคลื่อนที่ของเสียง

อัตราเร็วของเสียง

คุณสมบัติของคลื่นเสียง

บีตส์

ความดังของเสียง

การได้ยิน

สั่นพ้องของเสียง

คุณภาพของเสียง

ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์


                                    การได้ยินการได้ยิน

จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ  3  อย่างได้แก่

แหล่งกำเนิดเสียง  ตัวกลางให้เสียงผ่าน  และอวัยวะรับเสียง

(หูและองค์ประกอบของหู)

มนุษย์ได้ยินเสียงที่อยู่ในช่วงความถี่ที่ประสาทหูของมนุษย์รับได้ คือ

ความถี่ระหว่าง 20 - 20,000 เฮิรตซ์

และเสียงนั้นต้องมีความดัง หรือ

ค่าระดับความเข้มเสียงไม่ต่ำกว่า  0 เดซิเบล