แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เสียง

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน เรื่อง เสียง โดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเมื่อทำเสร็จทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
แล้วจึงเริ่มเรียนรู้เรื่องเสียง

                1. คุณสมบัติทางเสียงข้อใดต่อไปนี้ทำให้เราสามารถแยกเสียงต่างๆได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงขลุ่ย
                     เสียงไวโอลีน หรือกีตาร์?


               ระดับเสียง
               ระดับความเข้มเสียง
               คุณภาพเสียง
               ความถี่เสียง

                 2. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของเสียงแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงใด?

               มลภาวะของเสียง
               ความเข้มเสียง
               ระดับเสียง
               ความถี่ของเสียง

                3. เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชราได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้?

               รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกจากเด็ก
               รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก
               รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นออกห่างจากเด็ก
               รถไฟเปิดหวูดความถี่ 200 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก

                 4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเสียง?

                การแทรกสอด
                การเลี้ยวเบน
                การหักเห
                การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

                 5. ระดับความเข้มเสียงในการหายใจปกติของคนเราระดับความเข้มเสียงเป็นกี่เดซิเบล?

                10 เดซิเบล
                20 เดซิเบล
                30 เดซิเบล
                40 เดซิเบล

                  6. ผู้โดยสารรถไฟสังเกตได้ว่าขณะที่เขายืนอยู่บนชานชาลาเสียงหวูดรถไฟขณะที่จอดนิ่งมีความถี่
ี่                      ต่างจากเสียงหวูดขณะที่รถไฟวิ่งออกจากชานชาลา ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่าอะไร?


                 การแทรกสอด
                 การเลี้ยวเบน
                 การหักเห
                 ดอปเปลอร์

                   7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการได้ยิน?

                  ความรู้สึกดัง-ค่อยของเสียง
                  ความรู้สึกทุ้ม-แหลมของเสียง
                  ความไพเราะของเสียง
                  ความเข้มเสียง

                   8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเสียงที่นำไปใช้ในด้านต่างๆ?

                  ด้านการแพทย์
                  ด้านสถาปัตยกรรม
                  ด้านการตลาด
                  ด้านการประมง

                    9. ระดับความเข้มเสียงดังสุดที่มนุษย์ได้ยินเป็นเท่าใด?

                   1 วัตต์
                   2 วัตต์
                   3 วัตต์
                   4 วัตต์


                    10. ระดับความเข้มเสียง 150 เดซิเบล ผลการรับฟังของหูเราเป็นอย่างไร?

                   เงียบ
                   เจ็บปวดในหู
                   ไม่สบายหู
                   แก้วหูชำรุดทันที

                                                         

                                                                  คะแนน

                                                                     คำตอบที่ถูกต้อง