แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่

คำชี้แจง    ให้ผู้เรียนทำแบบทอสอบหลังเรียน เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่โดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เมื่อทำเสร็จทุกข้อแล้วให้ คลิกที่ปุ่มตรวจสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนของผู้เรียน
        1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรง
            แรงมีขนาด ไม่มีทิศทาง
            แรงมีขนาด มีทิศทาง
            แรงไม่มีขนาด ไม่มีทิศทาง
            แรงไม่มีขนาด มีทิศทาง

        2. เมื่อเราตกจากต้องไม้มากระทบพื้นดินจะรู้สึกเจ็บนั้น อธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์ข้อใด
            กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
            กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
            กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
            แรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุ

        3. จงหาว่าแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อยานอวกาศเมื่ออยู่บนผิวโลกมีค่าเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อยานอวกาศ เมื่ออยู่ที่ระดับเหนือผิวโลกเป็นระยะทางเท่ากับรัศมีของโลก
            2 เท่า
            4 เท่า
            6 เท่า
            8 เท่า

        4. สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ไม่ต้องอาศัยแรงสุทธิมากระทำ
            การเปลี่ยนวัตถุจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่
            การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยไม่เปลี่ยนขนาดของความเร็ว
            การรักษาให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ
            มวลนั้นอยู่ในสภาพนิ่งหรือเคลื่อนที่ตามข้อ ก.

        5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมวล
            มวลเป็นปริมาณที่บ่งบอกความเฉื่อยของสสาร
            มวลเป็นปริมาณสเกลลาร์
            วัตถุที่มีมวลมากจะต้านการเคลื่อนที่มาก
            มวลมีหน่วยเป็นนิวตัน

คะแนนที่ได้ของผู้เรียน คิดเป็น  :

ผู้เรียนต้องทำคะแนน 60 % จึงจะผ่าน
คำตอบที่ถูกต้อง  :

     กลับสู่หน้าหลัก