โฟโตเรสไพเรชัน


        การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของ     RuBP   ต้องใช้เอนไซม์รูบิสโกซึ่งอยู่ในสโตมาของคลอโรพลาสต์ เอนไซม์นี้นอกจากกระตุ้นให้ RuBP   ตรึงคาร์บอบไดออกไซด์แล้วยังสามารถกระตุ้นให้   RuBP  ตรึงออกซิเจนได้อีกด้วย        จากสมบัติของเอนไซม์รูบิสโกดังกล่าวจึงทำให้ความสามารถในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหลายชนิดลดลง เนื่องจากออกซิเจนจะแข่งขันกับคาร์บอนไดออกไซด์ในการทำปฏิกิริยากับ RuBPพืชตรึงออกซิเจนด้วย   RuBP   ซึ่ง    RuBP    จะถูกสลายเป็นสารประกอบคาร์บอน    2      อะตอม และกระบวนการทางเคมีที่พืชใช้ในการนำคาร์บอนนี้กลับมาใช้สร้าง RuBP ขึ้นใหม่จะมีการสูญเสียคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วน ดังนั้นโดยรวมจะพบทั้งการตรึงออกซิเจนและคายคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชในขณะที่รับแสง จึงเรียกว่า โฟโตเรสไพเรชัน (photorespiration) ซึ่งต่างจากการหายใจหรือการสลายสารอาหารตามปกติ   เพราะโฟโตเรสไพเรชันจะเกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์เท่านั้น นอกจากนี้ปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโฟโตเรสไพเรชันก็แตกต่างจากการสลายสารอาหารที่เกิดขึ้นในเซลล์
ในสภาพอากาศปกติการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และการตรึงออกซิเจนดำเนินไปพร้อมๆ กันโดยมีอัตราส่วนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการตรึงออกซิเจนในอัตราส่วน   3 ต่อ 1 แต่สัดส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ

คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเซลล์ปัจจุบันมีการทดลองให้เห็นว่าโฟโตเรสไพเรชัน