แบบฝึกหัดหลังเรียน
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

คำชี้แจง    ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เมื่อทำเสร็จทุกข้อแล้วให้ คลิกที่ปุ่มตรวจสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนของผู้เรียน


   1. สารพวกใดที่ได้จากปฏิกิริยาที่ใช้แสงแล้วนำไปใช้ในปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง
         ATP, NADH + H+
         O2, NADP, ATP
         ATP, NADPH + H+
         O2, NADPH + H+, ATP


   2. กิจกรรมในข้อใดอาศัยพลังงานจาก ATP ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
         การตรึง CO2
         การสร้าง RuBP
         การลำเลียง CO2 เข้าสู่เซลล์
         การถ่ายทอดอิเล็กตรอน

   3. ลำดับขั้นของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในข้อใดถูกต้อง
         H2O --> PSII --> PSI --> Calvin cycle
         H2O --> NADPH --> Calvin cycle
         PSII --> PSI --> NADPH --> Calvin cycle
         H2O --> PSI --> PSII --> NADPH --> Calvin cycle

   4. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสโตรมาของคลอโรพลาสต์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ในข้อใดถูกต้อง
         carboxylation ,reduction, rubisco
         regeneration, CO2 fixation, light reaction
         CO2 fixation, light reaction, rubisco
         carboxylation ,reduction, regeneration

   5.วัฏจักคาร์บอนของพืชC4ช่วยให้พืชสามารถนำคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

และในเซลล์มีโซฟิลล์ที่มีความเข้มข้นต่ำเข้าสู่เซลล์ใด
         เซลล์บันเดิลชีท
         โฟลเอ็มเซลล์
         เซลล์เอพิเดอร์มิส
         เซลล์คุม

   6. เฮลมองท์สรุปผลการทดลองของเขาว่าอย่างไร
         น้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาจากน้ำเท่านั้น
         อากาศเสียสามารถทำให้เป็นอากาศดีได้โดยพืชสีเขียว
         อากาศเสียสามารถทำให้เป็นอากาศดีได้โดยพืชสีเขียวและแสงสว่าง
         ต้นไม้เติบโตได้จากดินเท่านั้น

   7. พริสต์ลีย์สรุปผลการทดลองของเขาว่าอย่างไร
         น้ำหนักของต้นหลิวเพิ่มขึ้นมาจากน้ำเท่านั้น
         อากาศเสียสามารถทำให้เป็นอากาศดีได้โดยพืชสีเขียว
         อากาศเสียสามารถทำให้เป็นอากาศดีได้โดยพืชสีเขียวและแสงสว่าง
         ต้นไม้เติบโตได้จากดินเท่านั้น

   8. จูเลียส ซาซ ทำการทดลองในปี พ.ศ.ใด
         2315
         2322
         2494
         2405

   9. แสงสีใดที่พืชนำมาสังเคราะห์แสงได้น้อยที่สุด
         สีม่วง
         สีน้ำเงิน
         สีเขียว
         สีแดง

   10. สารในข้อใดเป็นสารตั้งต้นในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4
         RuBP,PER
         PEP,OAA
         RuBP,OAA
         PEP,PGA


 

     

คะแนนที่ได้ของผู้เรียน คิดเป็น  :
ผู้เรียนต้องทำคะแนน 60 % จึงจะผ่าน
คำตอบที่ถูกต้อง  :