ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

 

 หน้าหลัก          แบบทดสอบก่อนเรียน         แบบทดสอบหลังเรียน        เกี่ยวกับผู้จัดทำ             แหล่งอ้างอิง
ภูเขาไฟ
                                        

รูปลาวาหลาก

 

 

รูปแผ่นดินไหว

หินหนืดที่ปะทุพ่นจากภาย

ในโลกออกมายังพื้นผิวโลก

แ่ผ่นดินไหว