กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทยกระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย


สำนักนายกรัฐมนตรี ตราประจำกระทรวง เป็นรูปราชสีห์ คชสีห์ รักษารัฐธรรมนูญ
กระทรวงกลาโหม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปจักรสมอปีก
กระทรวงการคลัง ตราประจำกระทรวง เป็นรูปปักษา วายุภักษ์
กระทรวงการต่างประเทศ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปบัวแก้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตราประจำกระทรวง พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตราประจำกระทรวง พระประชาบดี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค
กระทรวงคมนาคม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระรามทรงรถ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตราประจำกระทรวง รูปทรงของสัญลักษ์ที่เป็นโล่ หมายถึง การปกป้อง การป้องกัน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตราประจำกระทรวง
กระทรวงพลังงาน ตราประจำกระทรวง "โลกุตระ" สัญลักษณ์นี้อาจจะดูได้ประหนึ่งคล้าย "เปลวไฟ"
กระทรวงพาณิชย์ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระวิษณุกรรม
กระทรวงมหาดไทย ตราประจำกระทรวง เป็นรูปราชสีห์
กระทรวงยุติธรรม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปดุลพาห์
กระทรวงแรงงาน ตราประจำกระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรม ตราประจำกระทรวง รูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตราประจำกระทรวง เป็นรูปปรมาณู ตรงกลางข้างล่างมีเฟื่องจักร ๙ ฟัน เป็นฐานรองรับข้างบนมีดวง อาทิตย์ส่งรัศมี ๙ สาย ครอบคลุมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปเสมาธรรมจักร
กระทรวงสาธารณสุข ตราประจำกระทรวง เป็นรูปงูพันคบเพลิง
กระทรวงอุตสาหกรรม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระนารายณ์เกษียรสมุทร

ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี[หน้าหลัก] [กระทรวงต่างๆของไทย] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐] [สมาชิกวุฒิสภาตาม รธน.๕๐] [สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม รธน.๕๐]