"สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"
[หน้าหลัก] [ประวัติการปกครองของไทย] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย] [สภานิติบัญญัติแห่งชาติ] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐]


ประเทศไทยมีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติทั้งหมด ๕ ครั้ง คือ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๕
จอมพล ถนอม กิตติขจร
[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๑๕]
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๖
เสียงเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาและประชาชน
[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๑๖]สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๐
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๒๐]


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔
พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๓๔]


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน

ประธานคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๔๙]ที่มา : หนังสือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

[หน้าแรก]
[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ] [สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๑๕] [สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๑๖] [สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๒๐]
[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๓๔] [สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๕๔๙] [รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย]