รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
[หน้าหลัก] [ประวัติการปกครองของไทย] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย] [สภานิติบัญญัติแห่งชาติ] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐]
ประเทศไทยจัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อปี ๒๔๗๕ รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยมีมาตั้งแต่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ และฉบับถาวรเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ จึงถือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกของไทย มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕”
นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ราชอาณาจักรไทย ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว ๑๘ ฉบับ ตามลำดับ ดังนี้
๑.พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
๓.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
๔.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐
๕.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
๖.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕
๗.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒
๘.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
๙.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
๑๐.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
๑๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙
๑๒.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
๑๓.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
๑๔.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑๗.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐


วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงลงปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คืนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙


วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงลงปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐


ที่มา : วิกีมีเดีย

[หน้าหลัก]
[อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย] [คณะราษฎร] [การปกครองตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๔๗๕]
[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย] [ย้อนตำนานเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)] [เกร็ดความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]
[พระราชลัญจกร] [วันรัฐธรรมนูญ] [ย้อนรอย ส.ส.ร.ชุดแรก-ปัจจุบัน]