สมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐


สมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา ระบุไว้ว่า วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๑๕๐ คน แบ่งออกเป็น

๑.สมาชิกวุฒิสภา มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๗๖ คน
-มีกำหนดคราวละ ๖ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
-การเลือกตั้งวุฒิสภา ในแต่ละจังหวะ ให้ใช้เขตจังหวัดเขตเลือกตั้ง

๒.สมาชิกวุฒิสภา มาจากการสรรหา จำนวน ๗๔ คน
-ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๑๗ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ระบุว่าสมาชิกภาพ ส.ว.ที่มาจากการสรรหาจะเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
-สมาชิกสภาพของ ส.ว.มีกำหนดคราวละ ๖ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา
-บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๙๗ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ก็กำหนดไว้ว่าในวาระเริ่มให้ ส.ว. ที่มาจากการสรรหามีวาระ ๓ ปี นับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ
-มิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพ
-ดังนั้น ส.ว.สรรหาทั้ง ๗๔ คนจะอยู่ในวาระเพียง ๓ ปี แต่เมื่อมีการสรรหาใหม่บุคคลทั้งหมดยังสามารถเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาได้
-หากได้รับการสรรหาเข้ามาในรอบใหม่ก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งยาวถึง ๖ ปี

-สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมิได้ บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน ๒ ปี จะเป็นรัฐมนตรี หรือผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้ ตามมาตรา ๑๑๖[หน้าหลัก] [กระทรวงต่างๆของไทย] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐] [สมาชิกวุฒิสภาตาม รธน.๕๐] [สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม รธน.๕๐]