รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐[หน้าหลัก] [ประวัติการปกครองของไทย] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย] [สภานิติบัญญัติแห่งชาติ] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ที่ประธานสภานิติบัญญัติฯ พร้อมคณะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช) ได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมี นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ นางสุวิมล ภูมิสิงหราช เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของรัฐสภา เข้าร่วมในพิธี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาจากการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบด้วย

๑๕ หมวด ๓๐๙ มาตรา
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
หมวดที่ ๒ พระมหากษตริย์
หมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชาวไทย
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค
ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนที่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเพรียน
ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน
ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๔ หน้าที่ของชาวไทย
หมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ
ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ
ส่วนที่ ๗ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ส่วนที่ ๘ แนวนโนบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน
ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมวดที่ ๖ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ
ส่วนที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
หมวดที่ ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวดที่ ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ
หมวดที่ ๙ คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง
ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร
หมวดที่ ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๑.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒.ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน
๓.คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๑.องค์กรอัยการ
๒.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดที่ ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากตำแหน่ง
ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หมวดที่ ๑๓ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
บทเฉพาะกาล

[คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัรไทย ๒๕๕๐]

[หน้าหลัก] [กระทรวงต่างๆของไทย] [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐] [สมาชิกวุฒิสภาตาม รธน.๕๐] [สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม รธน.๕๐]