"สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ "


สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการสร้างเสริมสุขภาพที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ซึ่งจะส่งผลสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทำงานมีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่าย
มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มีข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการ ดังนี้

๑.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด


(๑) อาบน้ำให้สะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
(๒) สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ๒ ครั้ง
(๓) ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ
(๔) ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน
(๕) จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ

๒.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง


(๑) ถูฟันหรือบ้วนปากหลังกินอาหาร
(๒) หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟี่ เป็นต้น
(๓) ตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
(๔) แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน
(๕) ห้ามใช้ฟันกัด ขบเคี้ยวของแข็ง
จากภาพ : โรงเรียนได้รับความร่วมจากโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช มาตรวจสุขภาพฟันทุกๆ ๒ ครั้ง ต่อ ๑ ปีการศึกษา

๓.ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย


ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้ง

๔.รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด


(๑) เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารอันตราย
(๒) กินอาหารที่มีการเตรียม การประกอบอาหาร และใส่ในภาชนะที่สะอาด
(๓) กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
(๔) ไม่กินอาหารที่ใส่สี มีสารอันตราย เช่น สีย้อมผ้า ยากันบูด ผงชูรส บอแรกซ์ ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลีน เป็นต้น
(๕) กินอาหารให้เป็นเวลา
(๖) กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
(๗) ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว เช่น น้ำประปา น้ำต้ม น้ำฝน น้ำที่ผ่านการกลั่นกรอง น้ำกลั่น น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธี เป็นต้น
(๘) หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัดเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง
(๙) หลีกเลี่ยงของกินเล่น
จากภาพ : โรงเรียนมีการควบคุมการรับประทานอาหารของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ทั้งด้านความสะอาด ถูกหลักอนามัย
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้

๕.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ(๑) งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
(๒) สร้างเสริมค่านิยม รักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม (มีคู่ครองเมื่อถึงเวลาอันควร)
จากภาพ : โครงการร่วมกับสถานีอนามัยบ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
อบรมให้ความรู้โทษของยาสเพติด การระมัดระวังจากโรคเอดส์ เป็นประจำทุกปี

๖.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น


(๑) สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันทำงานบ้าน
(๒) มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในครอบครัว
(๓) มีการปรึกษาหารือกับสมาชิกในครองครัวเมื่อมีปัญหา
(๔) เผื่อแผ่น้ำใจไมตรีให้กับสมาชิกในครอบครัว
(๕) มีกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์และพักผ่อนภายในครอบครัว
จากภาพ : โรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเมื่อเจ็บป่วย พบปะผู้ปกครองทุกครัวเรือน ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

๗.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท


(๑) ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น
(๒) ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยจากการจราจรทางบก ทางน้ำ
ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ เขตก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติภัย
จากภาพ : โครงการร่วมกับสำนักงานเขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวชกิจกรรมสนามจราจร อบรมเป็นประจำทุกปี

๘.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี


(๑) ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง
(๒) ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย
(๓) เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน
(๔) ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
จากภาพ : เด็กหญิงทัชชานันท์ อินทาปัจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ ทำหน้าที่ผู้นำการออกกำลังกาย

๙.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ


(๑) พักผ่อนให้เพียงพอ
(๒) เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลายโดยการปรึกษาผู้ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้หรือเข้าหาสิ่งบันเทิงใจ เช่น เล่นกีฬา ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เป็นต้น
(๓) ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
จากภาพ : โรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาสีประจำปีเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย แสดงออกด้วยกิจกรรม ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ


๑๐.มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม


(๑) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
(๒) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น
(๓) ทิ้งขยะในที่รองรับ
(๔) หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติก สเปรย์ เป็นต้น
(๕) มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
(๖) มีการกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนที่ถูกต้อง
จากภาพ : โรงเรียนมีกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตยเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้นำไปเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในวันข้างหน้า
โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าตนเอง

ที่มา :[กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา]


เพ็จเว็บไซต์หน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

มุ่งเน้นส่งเสริมตามคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อส่งเสริม

ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ สะอาด สมัคคี ความมีน้ำใจ

สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข[หน้าแรก]