เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Southeast Asain)


       ข้อมูลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตั้งอยู่บนรอยต่อของของแผ่นทวีปซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตัวออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้ว หมู่เกาะอันดามันนของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคาบสมุทรแผ่นดินใหญ่ และส่วนที่เป็นหมู่เกาะมลายู
ประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรแผ่นดินใหญ่ ประกอบด้วยประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนามและมาเลเซีย
ฝั่งตะวันตกประเทศที่เป็นหมู่เกาะหรือเกาะได้แก่ประเทศสิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวันออก
และมาเลเซีย

ที่ตั้ง :อยู่ระหว่างดินแดน3ส่วนคือ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และภาคของทวีปออสเตรเลีย
อาณาเขต :ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย บังคลาเทศและมหาสมุทรอินเดีย
พื้นที่:4,600,000ตารางกิโลเมตร
ประชากร:540,067,000คน
ภูมิประเทศ: แบ่งเป็น 3 เขตใหญ่ คือเขตเทือกเขาในเขตคาบสมุทรอินโดจี เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำในคาบสมุทรอินโดจีนและเขตกลุ่มเกาะมลายู
ภูมิอากาศ: เป็นภูมิอากาศเขตร้อนชื้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและร้อนชื้นสลับแล้ง
0,67,000คน็นภูมิอากาศเขตร้อนชื้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ภูมิอากาศแบบร้อนชื้อนชื้สลับแล


 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asain)        
ประกอบด้วยประเทศดังต่อไปนี้


การนับถือศาสนา ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ลักษณะประชากร อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


    กลับหน้าหลัก