สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ข้อมูลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ชื่อทางการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ระบบการปกครอง ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ นายก
รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
เมืองหลวง มะนิลา (Manila)
พื้นที่ 300,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 82,842,000 คน
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบแคบ ๆ บริเวณชายฝั่งทะเล
ภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีมรสุมตลอดปี
ภาษาราชการ ฟิลิปปินส์
หน่วยเงินตรา เปโซฟิลิปปินส์ (Philippin peso)
สินค้าที่ส่งออก น้ำมัน ไม้ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

พืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า ป่าไม้ มีป่าไม้หนาแน่น เป็นรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี
เหมืองแร่ ฟิลิปปินส์ไม่มีแร่ดีบุก แร่ส่งออกสำคัญ คือ เหล็ก โคไมต์ ทองแดง เงิน
อุตสาหกรรม ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น โรงงานเยื่อกระดาษ แปรรูปไม้ ปูนซีเมนต์
การเพาะปลูก พื้นที่มีน้อย ปลูกยางพารา มะพร้าว ผัก ผลไม้
อุตสาหกรรม พัฒนารวดเร็วมาก อาศัยวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน มีอุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตยางพารา ขนมปัง เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมหนัก เช่น อู่ต่อเรือ ทำเหล็กกล้า ยางรถยนต์ มีกิจการกลั่นน้ำมันซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐและเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ด้วย
การค้าขาย เป็นท่าเรือปลอดภาษี ประเทศต่าง ๆ ส่งสินค้าต่าง ๆ มายังสิงคโปร์เพื่อส่งออก และสิงคโปร์ยังรับสินค้าจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เพื่อส่งไปขายต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน มีท่าเรือน้ำลึก เหมาะในการจอดเรือส่งสินค้า