สาธารณรัฐติมอร์-เลสเตติมอร์-เลสเต

ข้อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ระบบการปกครอง ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ชื่อทางการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก
เมืองหลวง ดิลี (Dili)
พื้นที่ 15,007 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 997,853 คน
ภูมิประเทศ มีที่ราบชายฝั่ง และมีภูเขาสูงเป็นส่วนมาก
ภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีฝนตกชุก
ภาษาราชการ เตตุม (Tetum)
หน่วยเงินตรา รูเปีย (Indonesian Rupiah)
สินค้าที่ส่งออก กาแฟ มะพร้าว ข้าวโพด และปศุสัตว์

การค้าการลงทุนในติมอร์ตะวันออกที่มีศักยภาพ คือ ไร่กา  การประมง ธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งทรัพยากรประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในเขต Timor Gap ซึ่งอยู่ระหว่างติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลีย อย่างไรก็ดี ธุรกิจเหล่านี้ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และการสนับสนุนด้านการเงินจากนักลงทุนภายนอกอยู่มาก เนื่องจากติมอร์ตะวันออกยังขาดเงินทุน และชาวติมอร์ตะวันออกยังขาดทักษะในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กอปรกับในปัจจุบันมีอัตราผู้ว่างงานสูงประมาณร้อยละ 80 ซึ่งในส่วนของนักธุรกิจไทยจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ของระเบียบรวมถึงอุปสรรคดังกล่าวต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนในติมอร์เลสเต และขณะนี้สินค้าส่วนใหญ่ในติมอร์ตะวันออกนำเข้าจากออสเตรเลีย เพื่อรองรับการบริโภคของคณะเจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติและคณะทูตที่ปฏิบัติงานในติมอร์ตะวันออก


กลับหน้าหลัก