รายพระนามกษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงแสน             

ยุคเมืองหิรัญนคร

 1. พญาลวจักราช (ลาวจก)
 2. พญาลาวเก๊าแก้วมาเมือง
 3. พญาลาวเส้า (ลาวเสา)
 4. พญาลาวตัง (ลาวพัง)
 5. พญาลาวกลม (ลาวหลวง)
 6. พญาลาวเหลว
 7. พญาลาวกับ
 8. พญาลาวคิม (ลาวกิน)

 ยุคเมืองเงินยาง

 1. พญาลาวเคียง
 2. พญาลาวคิว
 3. พญาลาวเทิง (ลาวติง)
 4. พญาลาวทึง (ลาวเติง)
 5. พญาลาวคน
 6. พญาลาวสม
 7. พญาลาวกวก (ลาวพวก)
 8. พญาลาวกิว (ลาวกวิน)
 9. พญาลาวจง
 10. พญาจอมผาเรือง
 11. พญาลาวเจิง (ลาวเจื๋อง)
 12. พญาลาวเงินเรือง
 13. พญาลาวซิน (ลาวชื่น)
 14. พญาลาวมิง
 15. พญาลาวเมือง (ลาวเมิง)
 16. พญาลาวเม็ง