หน้าหลัก | ติดต่ิอ | แผนผังเว็บ
การแบ่งยุคแบบสากล

 

หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การกำหนดช่วงเวลาประวัติศาสตร์มีกี่วิธี แบ่งได้อย่างไรบ้าง
1.1 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์ของนักประวัติศาสตร์
นักประวัติศาสตร์คำนึงถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรและนำมาบันทึกเรื่องราว และนำมา
กำหนดยุคสมัยโดยแบ่งเป็นสองยุค ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ เมื่อพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือว่าเริ่มยุคประวัติศาสตร์
1.2 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์ของนักโบราณคดี
นักโบราณคดีส่วนใหญ่ กำหนดตามเทคนิควิธีและวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือใช้สอย เช่น
ยุคหินและยุคโลหะ
1.3 การแบ่งตามแบบแผนของนักมานุษยวิทยา เน้นการดำรงชีพและลักษณะสังคม
แบบแผนที่สำคัญได้แก่

  1. สมัยชุมชนล่าสัตว์-หาของป่า (Hunting – Gathering Society Period) ราว  500,000-4,500 ปีมาแล้ว
  2. สมัยหมู่บ้านเกตรกรรม ( Agricultural Village Society Period ) เป็นสังคมระดับหม่บ้าน เริ่มเมื่อราว 4,500 ปี
  3. สมัยสังคมเมือง ( Urban Society Period) สังคมมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น เริ่มปรากฏตั้งแต่ 2,500 ปีมาแล้ว

          อย่างไรก็ตาม การศึกษาประวัติศาสตร์ทุกช่วงสมัยจำเป็นต้องมองทั้งด้านพัฒนาการของเครื่องมือเครื่องใช้และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กัน จึงสรุปได้ดังนี้        

 

หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ยุคหินเก่า

ยุคหินใหม่

ยุคประวัติศาสตร์  

การแบ่งยุคแบบไทย

ตามลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช

ตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย

เนื้อหาเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย

ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์

Copyright 2008 (Black Developer)   Contact us : brightdreamforce@hotmail.com