หน้าหลัก | ติดต่ิอ | แผนผังเว็บ
การแบ่งยุคแบบสากล

 

1. ยุคหินเก่า ( Paleolithic หรือ The Old Stone Age )
พัฒนาการในยุคหินเก่า สรุปได้ดังนี้


ระยะเวลาโดยประมาณ

ชื่อเรียกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเครื่องมือหิน

เรื่องที่ค้นพบ

2 ล้านปี

Australopitheecus

เรียกกันว่า มนุษย์วานร

1.75 ล้านปี

Homo habilis

 

1.5 ล้านปี

Homo erectus

 

หินเก่าตอนต้น

เครื่องมือแบบเชลลีนพบมากตอนกลางของยุโรป
และเครื่องมือแบบอาชลีน

เครื่องมือหินกะเทาะหรือขวานกำปั้น ใช้สับ ตัด ขูด
มนุษย์ไฮเดนเบิร์ก
มนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง ในเอเซีย

หินเก่า ตอนกลาง
ประมาณ 150,000 ปี ระหว่างหิมะละลาย

เครื่องมือแบบมูส์เตเรียน ปลายแหลม

มนุษย์นีแอนเดอธัล (Neanderthal Man) กะโหลกศีรษะแบน หน้าผากลาด เริ่มรู้จักศิลปะวาดภาพสัตว์บนผนังถ้ำ เริ่มมีพิธีฝังศพ

หินเก่าตอนปลาย ประมาณ 40,000 ปี ระยะที่ 4 ของยุคน้ำแข็งสุดท้าย

เครื่องมือแบบแมกดาเลเนียน

มนุษย์โครมันยอง ( Cro-magnonan) พบที่ฝรั่งเศส เครื่องมือทำจากกระดูก 
เขาสัตว์ เครื่องประดับหลายรูปแบบ ภาพเขียนในถ้ำที่เสปนและฝรั่งเศส

         
ตัวอย่างหลักฐานยุคหินเก่า ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย
ยุคหินเก่าตอนต้น เครื่องมือหินกะเทาะ ได้แก่ ขวานมือหรือ ขวานกำปั้น   พบมากในยุโรปตอนกลาง อายุใกล้เคียงกับมนุษย์ชวา และมนุษย์ปักกิ่ง ที่พบในเอเซีย มนุษย์บางกลุ่ม เช่น มนุษย์ไฮเดนเบิร์ก  สามารถพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เครื่องมือหินกะเทาะแบบอาชลีน (Acheulean) เป็นต้น
 
ตัวอย่างเครื่องมือหินกะเทาะแบบ อาชลีน ( Acheulean )                      
ยุคหินเก่าตอนกลาง  รูปร่างของเครื่องมือหินกะเทาะแบบนี้มีปลายค่อนข้างแหลม   มนุษย์กลุ่มที่ทำเครื่องแบบนี้ ได้แก่ นีแอนเดอธัล ( Neanderthal ) ในเยอรมันนี  เครื่องมือหินกะเทาะที่ทำขึ้นเรียกกันว่า แบบมูส์เตเรียน ( Mousterian )
             
เครื่องมือหินกะเทาะ แบบมูส์เตเรียน (Mousterian )                   
                                       
ภาพจำลองนีแอนเดอธัล( Neanderthal ) อายุกว่า 60,000 ปีมาแล้ว                                                 
ยุคหินเก่าตอนปลาย  เป็นผลงานของมนุษย์โครมันยอง เรียกกันว่าแบบแมกดาเลเนียน  (Magdalenian ) ซึ่งนอกจากทำด้วยหินไฟแล้ว ยังนำกระดูกสัตว์เขาสัตว์ เปลือกหอยและงาช้าง มาใช้  ประโยชน์ เครื่องมือสมัยนี้มีความประณีตมาก รู้จักใช้มีดมีด้าม ทำเข็มจากกระดูกสัตว์ มีการฝน
และขัดเครื่องมือให้เรียบและคม ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านมากขึ้น

ศึกษาภาพเพิ่มเติมได้จาก http://www.iquat.u-bordeaux.fr/paleo-art/Images.htm

เครื่องมือหินของพวกโครมันยองแบบแมกดาเลเนียนจัดเป็นแบบสุดท้ายของยุคหินเก่าตอน
ปลาย มีพัฒนาการมากขึ้น รู้จักประดิษฐ์เข็มทำจากกระดูกสัตว์  แสดงว่าเริ่มรู้จักการเย็บเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์  และทำเครื่องมือ เครื่องใช้หลากหลายมากขึ้น เช่น ฉมวกจับปลา  เป็นต้น ที่สำคัญคือ เริ่มรู้จักทำเครื่องประดับและวาดภาพในผนังถ้ำ     ศิลปะแบบแมกดาเลเนียนที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ ภาพวาดบนผนังถ้ำในประเทศฝรั่งเศสและเสปน

ภาพจากถ้ำ Lascaux
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/en/

  ปลายยุคหินเก่า เครื่องมือหินมีขนาดเล็กลง และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น บางแห่งจึงจัดเป็นยุคหินกลาง ระหว่าง 10,000 – 6,000 ปี

     คำถามเว้นวรรค
1. ให้อธิบายคำต่อไปนี้                 อาชลีน  มูสเตเรียน  แมกดาเลเนียน
2. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ช่วงใดที่น่าสนใจมากที่สุด เพราะเหตุใด

 

หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ยุคหินเก่า

ยุคหินใหม่

ยุคประวัติศาสตร์  

การแบ่งยุคแบบไทย

ตามลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช

ตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย

เนื้อหาเพิ่มเติม

 

ความสัมพันธ์ของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย

ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์

Copyright 2008 (Black Developer)   Contact us : brightdreamforce@hotmail.com