ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงราย

                              พ่อขุนเม็งราย

         จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
         ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่

เชียงรายมีทั้งหมด 16 อำเภอ 2กิ่ง
         ชื่ออำเภอและ ระยะทางจากอ.เมือง
        อ.เมืองเชียงราย                           อ.แม่สาย 63 กม.
        อ.เชียงของ 145 กม.                     อ.แม่สรวย 62 กม.
        อ.เวียงป่าเป้า 91 กม.                     อ.พญาเม็งราย 48 กม.
        อ.เทิง 64 กม.                              อ.เวียงแก่น 150 กม.
        อ.ป่าแดด 52 กม.                         อ.ขุนตาล 63 กม.
        อ.พาน 47 กม.                            อ.แม่ฟ้าหลวง 65 กม.
       อ.เวียงชัย 12 กม.                         อ.แม่ลาว 19 กม.
       อ.แม่จัน 28 กม.                           อ.เชียงแสน 60 กม.
      กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง 45 กม.                กิ่งอ.ดอยหลวง 40 กม.

                      ที่ตั้งของอำเภอในจังหวัดเชียงราย