แบบประเมินตนเองก่อนเรียน  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

    

         คำชี้แจง   ให้ผู้เรียนทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   โดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เมื่อทำเสร็จทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของผู้เรียนเอง แล้วจึงเริ่มเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

        

           1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดถือว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก
                 วันวิสาขบูชา
                 วันมาฆบูชา
                 วันอาสาฬหบูชา
                 วันอัฏฐมีบูชา

          2. วันอัฏฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร
                 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
                 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันเดียวกัน
                 เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
                 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

          3. หลักการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ โอวาทปาติโมกข์
                 การไม่ทำบาปทั้งปวง
                 การทำกุศลให้ถึงพร้อม
                 การทำจิตของตนให้ผ่องใส
                 การตั้งตนให้เป็นกลาง

          4. วันมหาปวารณามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร
                 วันมาฆบูชา
                 วันอาสาฬหบูชา
                 วันเข้าพรรษา
                 วันนออกพรรษา

          5. วันเข้าพรรษาจัดขึ้นในช่วงฤดูใด
                 ฤดูร้อน
                 ฤดูฝน
                 ฤดูหนาว
                 ฤดูใบไม้ผลิ

          6. พระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนาคือใคร
                 พระอัสชิ
                 พระสารีบุตร
                 พระโมคคัลลานะ
                 พระโกณฑัญญะ

          7. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
                 สวนลุมพินีวัน
                 ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
                 วันเพ็ญเดือน ๖
                 อริยสัจ ๔

          8. วันที่ทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือวันใด
                 วันวิสาขบูชา
                 วันมาฆบูชา
                 วันอาสาฬหบูชา
                 วันอัฏฐมีบูชา

          9. หลักธรรมใดที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา
                 อิทธิบาท 4
                 บุญกิรกยาวัตถุ 3
                 จักร 4
                 สุจริต 3

          10. การประกอบพิธีใดไม่ควรกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
                 การทำบุญตักบาตร
                 ไปเวียนเทียน
                 การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
                 การทำพิธีบูชายัญเปอร์เซ็นที่ได้ =


คำตอบที่ถูกต้อง

 
<หน้าแรก>