วันอาสาฬหบูชา

 

 

 

   การปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา
     1. ทำบุญตักบาตร
     2. ไปวัด สมาทานศีล รักษาศีล
     3. ฟังเทศน์ - ฟังธรรม สนทนาธรรม
     4. ทำวัตรสวดมนต์
     5. ถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระสงฆ์
     6. เจริญสมาธิภาวนา
     7. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
     8. เวียนเทียน

   หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
   จักร 4
   จักร หมายถึง ธรรมที่เปรียบเสมือนล้อรถนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จักรธรรม มี 4 ประการ คือ
     1. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม (ปฏิรูปเทสวาสะ) ได้แก่ การอยู่ร่วมกับคนดี และการอยู่ในที่เจริญการอยู่ร่วมกับคนดี จะทำให้พบเห็นแต่สิ่งที่ดี ได้รับความรู้ดีการอยู่ในที่เจริญ จะช่วยให้เราได้รับความสะดวกสบาย และโอกาสที่จะทำความดีมีมาก
     2. การคบคนดี (สัปปุริสุปัสสยะ) ได้แก่ การคบคนที่มีความรู้และความประพฤติดี คนดีย่อมแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่ถูกต้องไม่แนะนำทางเสื่อมเสียแก่เราอีกทั้งความประพฤติส่วนตัวของคนดีก็ไม่เสียหาย ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนที่คบหาและคนข้างเคียง
     3. การตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) หมายถึง การดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
     4. ความเป็นผู้ทำความดี ไว้ก่อน ( ปุพเพกตปุญญตา) หมายถึง การทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความดีของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผู้ที่ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนจึงดีชื่อว่าเป็นผู้มีความพร้อม