เนื้อหาภายในเว็บไซด์
Link เว็บไซด์ อื่น ๆ
 
บทที่ 4 แึคว้นในดินแดนไทย
ยินดีต้อนรับ สู่ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย ครับ .....

แคว้นศรีวิชัย

            

            ซึ่งอยู่ในระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 13 – 16 บริเวณเกาะชวา เกาะสุมาตรา คาบสมุทรมลายู และดินแดนบางส่วนของภาคใต้ในประเทศไทย เป็นชุมชนโบราณ มีการค้าขายติดต่อกับอินเดีย จึงรับเอาอารยธรรม ศิลปะจากอินเดีย และอำนาจทางการเมืองสิ้นสุดลงไปปลายพุทธศตวรรษที่ 18
             นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา เนื่องจากพบจารึก 7 หลัก ที่ปาเล็มบัง แต่โบราณสถานมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการปกครอง แต่ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบซากโบราณสถานสมัยศรีวิชัย ในพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 มากกว่าและใหญ่กว่า แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญมาก่อน ดังนั้นจึงมีนักโบราณคดีบางกลุ่มเชื่อว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ไชยา
             ดินแดนในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนั้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในที่หลายแห่งจำนวนมาก รวมทั้งพบศิลาจารึก
             กลางพุทธศตวรรษที่ 14 อิทธิพลของศิลปะสมัยศรีวิชัย พุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามามีบทบาทและแผ่ขยายไป ในหลายแห่งของภาคใต้ของไทย ประติมากรรม สำคัญคือ พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร สถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อคือ เจดีย์พระบรมธาตุไชยา เมืองไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราวพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรนครศรีธรรมราชขยายอาณาเขตครอบคลุมภาคใต้ของไทย ทำให้ไชยาค่อย ๆ หมดความสำคัญลง

พระบรมธาตุไชยา นครศรีธรรมราช