เนื้อหาภายในเว็บไซด์
Link เว็บไซด์ อื่น ๆ
 
บทที่ 4 แึคว้นในดินแดนไทย
ยินดีต้อนรับ สู่ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย ครับ .....

แคว้นโคตรบูร

                   ตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่อุดรธานี หนองคาย เวียงจันทร์ นครพนมจดอุบลราชธานี สันนิษฐานว่าศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่จังหวัดนครพนม
             ความเชื่อของคนดั้งเดิมในแถบนี้คือ นับถือผี และบูชาพญานาค แล้วนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท แบบทวารวดี ซึ่งแพร่หลายครอบคลุมไปทั่วดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
             ตำนานอุรังคธาตุที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองทั้งสองฝั่งโขง กล่าวถึงการสร้างโบราณสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในแคว้นโคตรบูรณ์ คือ พระธาตุพนม ที่จังหวัดนครพนม มีอายุกว่าพันปีมาแล้ว ถือว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคนี้ เชื่อกันว่า เจดีย์นี้บรรจุพระอุรังคธาตุ (พระบรมธาตุส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า) ไว้ภายใน  มีภาพและลวดลายสลักบนอิฐประดับรอบพระธาตุเจดีย์ ทุกด้านมีลักษณะเป็นศิลปกรรมของตนเอง โดยเฉพาะเป็นปูชนียสถานที่รวมความศรัทธาเลื่อมใสของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

                   โคตรบูรมีความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมกับดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมารับอิทธิพลของขอมจากบริเวณปากแม่น้ำโขง ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน และแพร่หลายไปทั่วดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยมีการสร้างศิวลิงค์ สร้างพระปรางค์ หรือปราสาทหินอยู่ทั่วไป เช่น ปราสาทหินพิมาย ที่นครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้งที่บุรีรัมย์

พระธาุตุพนม จังหวัดนครพนม