เนื้อหาภายในเว็บไซด์
Link เว็บไซด์ อื่น ๆ
 
บทที่ 5 แึคว้นร่วมสมัยสุโขทัย
ยินดีต้อนรับ สู่ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย ครับ .....

แคว้นสุพรรณภูมิ

            อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตก ย้ายศูนย์กลางไปอยู่เมืองสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) เพราะสะดวกในการติดต่อการค้าด้านอ่าวไทย รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 19 เมืองสำคัญของแคว้นคือ เพชรบุรี ราชบุรี นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท
            มีความสัมพันธ์กับละโว้ (ลพบุรี) อาจได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมด้วย เช่น การสร้างปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ปราสาทเมืองสิงห์