ขอพระองค์ทรงเด็จสู่สวรรคครรลัย  สถิตย์อยู่ในดวงใจไทยนิรันด์

 


 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ ๔๓ ไร่เศษ ห่างจากฝั่งแม่น้ำ "บางปะกง"
ประมาณ ๑๕๐ เมตร อยู่ใกล้กับ "ค่ายศรีโสธร" อันเป็นที่ตั้งของกองพันทหารช่างที่ ๒
รักษาพระองค์ และวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง สถานที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อ
พุทธโสธร ทั้งนี้ไม่รวมส่วนที่เป็นบ้านพักอาจารย์อีกประมาณ ๑๗ ไร่ อันได้จากการบริจาค
และจัดซื้อเพิ่มเติม ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๐ ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชาย ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครู
กสิกรรมชายย้ายไปตั้งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางราชการได้ปรับปรุงโดยการขยายสถานที่เดิม
ให้กว้างขวางขึ้น โดยขอใช้ที่ดินจากทางการทหารและจัดซื้อเพิ่มเติม จัดสร้างหอนอนและ
เรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครูซึ่งเรียนรวมอยู่กับนักเรียนสตรีประจำจังหวัด
ฉะเชิงเทรา"ดัดดรุณี" มาเรียนแทนในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า"โรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัด"เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือกำเนิดในปี พ.ศ. ๒๔๘๓

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า "สถาบันราชภัฏ"
ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา" โดยสมบูรณ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะผู้บริหารสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ภายใต้การบริหารงานของ
อธิการบดี รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองกระเดือย
หมู่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ส่วนขยายของสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา โดยดำเนินการประสานงานกับบุคคลสำคัญของท้องถิ่น
ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ สภาตำบลหัวไทร ทางการอำเภอบางคล้า
ทางการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น จนได้รับการอนุมัติให้ใช้ที่ดิน
ดังกล่าวเป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือที่ มท ๐๖๑๘ / ๑๑๙๖๔
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทราว่า
"สถาบันราชภัฏราชนครินทร์" สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ตามความในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๒ ก

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น
"สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก. สถาบันราชภัฏราชนครินทร
์\จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗
เป็นต้นมา