ขอพระองค์ทรงเด็จสู่สวรรคครรลัย  สถิตย์อยู่ในดวงใจไทยนิรันด์

 

ตึกกัลยาณิวัฒนา


 

"ตึกกัลยาณิวัฒนา" ณ โรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมดำเนินการขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖ รอบ
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘

               อาคารเฉลิมพระเกียรตินี้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออาคารว่า “ตึกกัลยาณิวัฒนา” ทั้งที่มีรับสั่งว่า “ปกติไม่ชอบให้ใช้ชื่อ
ไปตั้ง แต่คราวนี้ถ้าไม่ให้ชื่อก็จะหาเงินสร้างตึกไม่ได้” และได้เสด็จทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เวลา ๑๑.๔๕ น. รวมทั้งทรงเป็นพระธุระในการขอให้สำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากการกุศลงวดพิเศษบำรุงมูลนิธิโรคไตฯ เพื่อก่อสร้างตึกด้วย
เพราะวัตถุประสงค์ของการสร้าง ประการหนึ่งคือ ขยายการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนื่องจากสถานที่เดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
เพราะมีเพียง ๑๖ เครื่อง รักษาได้ ๑๐๐ – ๒๐๐ คน แต่ที่ “ตึกกัลยาณิวัฒนา” สามารถเพิ่ม
เป็น ๔๖ เครื่อง รักษาผู้ป่วยได้ครั้งละ ๓๐๐-๔๐๐ คน เป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น
ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้พ้นทุกข์ทรมานเท่านั้นแต่เป็นการต่อชีวิตอีกด้วย เพราะถ้าไม่ได้รับการรักษา
ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยเหล่านี้ก็ต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอน นับเป็น
พระกรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่พระราชทานพระนามเป็นชื่อตึกทั้งๆ ที่ไม่ค่อยโปรด แต่ทรงเห็น
แก่ชีวิตและความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ตึกกัลยาณิวัฒนา เป็นอาคารสูง ๙ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๑๕.๐๒๖ ตารางเมตร ค่าก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐ ล้านบาท และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ราว ๙๐ ล้านบาท