img3.gif

" โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว "

img3.gif

 พ่อของแผ่นดินลูกของพ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ในหัวเรื่อง "๑ ในหล้า หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย" เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๔  ( ม.๔-๖ )   

Homeคณะผู้จัดทำปรัชญาพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเคียงคู่ชาติพระราชดำรัสพอเพียงประยุกต์ใช้ปรัชญารวมรูปในหลวงรวมรูปพอเพียง
ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน 
ระดับเกษตรกร 
ระดับนักธุรกิจ 
ระดับประเทศ 

 

          การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                ความพอดี    ๕   ประการ

                  ความพอดีด้านจิตใจ

                         ต้องเข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้  มีจิตสำนึกที่ดี  เอื้ออาทร และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม

                 ความพอดีด้านสังคม

                         ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  รู้จักผนึกกำลัง และมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง

                 ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                         รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด  และใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็น
                    ขั้นเป็นตอนไป

                 ความพอดีด้านเทคโนโลยี

                         รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง  
                    เพื่อสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง

                 ความพอดีด้านเศรษฐกิจ

                        เพื่อรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร  พออยู่  พอกิน  สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน

      

                                                                                                                                                                                  

       

               

 

                                                                      ที่มา http://www.inspect9.moe.go.th                     

 

 

    คณะผู้จัดทำโดย

     คุณครูสนธินี        ผิวเแก้ว
    นางสาวจิญานี      มูลสาร
        นางสาวฉันทนา    ศิริชัยเดช
     นางสาวอณามิกา  ขุนภักดี
 
  โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Copyright (c) 2007 Matthayomprarajchatannayao. All rights reserved.