img3.gif

" โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว "

img3.gif

 พ่อของแผ่นดินลูกของพ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ในหัวเรื่อง "๑ ในหล้า หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย" เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๔  ( ม.๔-๖ )   

Homeคณะผู้จัดทำปรัชญาพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเคียงคู่ชาติพระราชดำรัสพอเพียงประยุกต์ใช้ปรัชญารวมรูปในหลวงรวมรูปพอเพียง

 

    

                                                                                                                                                                                   

 

                                                                      ที่มา http://www.inspect9.moe.go.th                     

 

 

    คณะผู้จัดทำโดย

     คุณครูสนธินี        ผิวเแก้ว
    นางสาวจิญานี      มูลสาร
        นางสาวฉันทนา    ศิริชัยเดช
     นางสาวอณามิกา  ขุนภักดี
 
  โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Copyright (c) 2007 Matthayomprarajchatannayao. All rights reserved.