การเปรียบเทียบศักราช

หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบศักราชในระบบต่างๆ

การนับศักราชที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดความสับสนและไม่ชัดเจนในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ดั้งนั้น การเปรียบเทียบศักราชให้เป็นแบบเดียวกัน จะช่วยให้สามารถศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้งทำให้ทราบว่าในช่วงศักราช หรือช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละภาคของโลก เกิดเหตุการณ์ สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ อะไรบ้าง ซึ่งการเปรียบเทียบศักราชสามารถกระทำได้ง่ายๆ โดยนำตัวเลขผลต่าง ของอายุศักราชแต่ศักราชมาบวกหรือลบกับศักราชที่เราต้องการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

         ม.ศ.+621=พ.ศ.

         พ.ศ.-621=ม.ศ.

  จ.ศ.+1181=พ.ศ.

  พ.ศ.-1181=จ.ศ.

  ร.ศ.+2325=พ.ศ.

  พ.ศ.-2325=ร.ศ.

 ค.ศ.+543=พ.ศ.

พ.ศ.-543=ค.ศ.

ฮ.ศ.+621=ค.ศ

ค.ศ.-621=ฮ.ศ.

   ฮ.ศ.+1164=พ.ศ.

  พ.ศ.-1164=ฮ.ศ.