ปุ่มต่าง ๆ ในแป้นพิมพ์
ปุ่มที่
ชื่อเรียก
ความหมาย
1
ESC ยกเลิกคำสั่ง
2
~ สลับภาษา
3
Tab ใช้กดเพื่อย่อหน้า
4
Caps Lock ใช้กดเพื่อพิมพ์อักษรด้านบนของภาษาไทย และตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดของภาษาอังกฤษ
5
Shift ใช้กดเพื่อพิมพ์อักษรด้านบนของปุ่มพิมพ์ ภาษาไทยและพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่
6
Ctrl ใช้ควบคู่กับคำสั่ง
7
Alt ใช้ควบคู่กับคำสั่ง
8
Spacebar ใช้เคาะเว้นวรรคตัวอักษรทีละตัวอักษรในการพิมพ์
9
Enter ใช้กดเพื่อขึ้นต้นบรรทัดใหม่ หรือเมื่อวางหน้าข้อความใด ๆ จะเป็นการผลักข้อความนั้น ๆ ไปอยู่บรรทัดใหม่
10
Backspace ใช้กดลบตัวอักษรท่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ เป็นการลบย้อนหลัง