แนะนำ-ติชม
ความหมายของคอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการทำงานที่ซับซ้อนหรือมีจำนวนมาก ให้เสร็จอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 
 
 

จอภาพหรือจอมอนิเตอร์ (Monitor) มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม
คล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ มีจอภาพสำหรับแสดงผลเป็นข้อความหรือรูปภาพ ทำให้
เรามองเห็น ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่พิมพ์ลงไป


หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Control Processing Unit
หรือ CPU) เป็นส่วนที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับข้อมูล
และ คำสั่งจากโปรแกรม ซึ่งอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลตามคำสั่งมาคิดคำนวณ
แล้วแสดงผลออกมาทางจอภาพ

อุปกรณ์พื้นฐาน


อุปกรณ์พื้นฐานที่ประกอบกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่
เมาส์ (Mouse)
เป็นอุปกรณ์ที่อต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ สำหรับเลื่อนเครื่องหมายกะพริบหรือเคอร์เซอร์หรือลูกศรที่ปรากฎบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์

แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard)

เป็นแท่นมีปุ่มตัวหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข
สัญลักษณ์ และคำสั่งต่าง ๆ เมื่อกดปุ่มใดข้อมูลที่ปุ่มนั้นจะถูกป้อนเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แล้วไปปรากฎบนจอภาพ
ขอบคุณที่มาจาก
ดร.บัญชา แสนทวี อรุณี ลิมศิริ และคณะ. หนังสือสื่อการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช

http://computer.kapook.com/images/equpiment_009.jpg
http://61.19.124.3/com/COMPUTER/natural_multimedia.gif
http://www.thaiwbi.com/course/intro_com/Intro_com/wbi1/images/comone.gif