แนะนำ-ติชม
               
 

คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับเข้าไป โดยมีคำสั่งให้ทำงานตามต้องการ และ
แสดงผลที่ประมวลได้ออกมา

คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้


1. ฮาร์ดแวร์ เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1.1 ส่วนนำเข้า เป็นส่วนที่รับข้อมูลคำสั่ง ได้แก่
แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้ในการบันทึก ข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ

 
1.2 ส่วนประมวลผลเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลที่รับเข้ามาตามคำสั่ง
1.3 ส่วนแสดงผล เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แสดงผลของการ
ทำงานตามคำสั่ง ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์
 
1.4 ส่วนเก็บรักษาโปรแกรมและข้อมูล ทำหน้าที่เก็บ
รักษาข้อมูล โปรแกรมที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่
ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ฯลฯ
หน้าต่อไป
   

ขอบคุณที่มาจาก
ดร.บัญชา แสนทวี อรุณี ลิมศิริ และคณะ. หนังสือสื่อการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช