1. งานธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน โรงงานต่าง ๆ


ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชี ติดต่อประสานงานภายนอก ช่วยผลิตสินค้า
ช่วยประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์

2. งานธนาคาร

ใช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริการฝาก ถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
คิดดอกเบี้ย ทำบัญชีเงินฝาก

3. งานวิทยาศาสตร์การแพทย์
และงานสาธารณสุข


นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำทะเบียนผู้ป่วย ทะเบียนยา
การตรวจและรักษาโรค

4. งานคมนาคมและการสื่อสาร

ใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งจองที่นั่ง กำหนดวัน เวลาเดินทาง
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร วงโคจรของดาวเทียม

5. งานวิศวกรรมและสถาปัตย์

ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สร้างสถานการณ์
จำลอง เช่น การเกิดแผ่นดินไหว
6. งานราชการ

ใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณภาษี ประชุมทางไกล ฯลฯ
7. งานการศึกษา

ใช้จัดตารางเรียน ลงทะเบียน ค้นคว้าหาความรู้ ฯลฯ

ขอบคุณที่มาจาก
ดร.บัญชา แสนทวี อรุณี ลิมศิริ และคณะ. หนังสือสื่อการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช
http://www.riminitouring.com/public/wp-content/uploads/2007/10/garuda.png
http://school.obec.go.th/mabfagthong/image/pic024.jpg
http://pirun.ku.ac.th/~b5043018/pics/pic1.jpg
www.dhammathai.org