ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาระการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     ซอฟแวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรม (Program) หรือชุดคำสั่งที่เรียงเป็นลำดับขั้นตอน
ที่สามารถส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ตามต้องการและประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศตามต้องการ
เช่น Microsoft office excel (โปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณหรือการทำตาราง) Microsoft office word (โปรแกรมที่นิยมใช้พิมพ์งาน จดหมาย) เป็นต้น


Microsoft office word (โปรแกรมที่นิยมใช้พิมพ์งาน รายงาน จดหมายต่างๆ)

Microsoft office excel (โปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณหรือการทำตาราง)

 


ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ติดต่อ mike_nokoto_sushida@hotmail.com