ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาระการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     แหล่งข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
     1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จาก การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ และการจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง (บาร์โด้ด : Barcode) เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก


เครื่องอ่านรหัสแท่ง

     2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว บางครั้งอาจมีการประมวลผล
เป็นสารสนเทศ แล้ว เช่น สถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น


สถิติข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ติดต่อ mike_nokoto_sushida@hotmail.com