ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาระการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
     การแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ตั้งแต่การรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และเก็บรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน
     1. การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
     2. การประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
     3. การเก็บรักษาสารสนเทศ

 
 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ติดต่อ mike_nokoto_sushida@hotmail.com