ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาระการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     ข้อมูลสารสนเทศ ประวัติของนักเรียน

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกจัดทำระเบียนประวัติของนักเรียนในโรงเรียน โดยบอกชื่อ-นามสกุล เพศ และวันเดือนปีเกิด ชื่อบิดา-มารดา เช่น

ข้อความที่อยู่ในระเบียนประวัติของนักเรียนด้านบน ทำให้ทราบว่านักเรียนทั้ง 4 คน ชื่อ-นามสกุลอะไร เพศอะไร เกิดวัน เดือน ปีอะไร และบิดา-มารดา ชื่ออะไร ซึ่งข้อความที่อยู่ในระเบียนประวัติจัดเป็นข้อมูล
ถ้าทางโรงเรียนนำข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียนจากระเบียนประวัติไปแจกแจงตามปีเกิด ผลที่ได้จะเป็นสารสนเทศ ดังนี้
 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ติดต่อ mike_nokoto_sushida@hotmail.com